LOGO / MIESTO RITMU

INREAL - projekto "Miesto ritmu" logotipo kūrimas